Privacy uitgebreid

De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, van uw vertegenwoordiger in de EU;
o SenSWeb geregistreerd bij de KVK onder 68106726
o Contact via info@sensweb.nl

De doeleinden en rechtsgrond van de verwerking, en als u zich beroept op een gerechtvaardigd belang: op welk belang u zich beroept.
o SenSWeb verwerkt gegevens in het kader van een overeenkomst.

De (categorieën van) ontvangers van de persoonsgegevens.
o SenSWeb verwerkt de normale persoonsgegevens voor opdrachtafstemming en facturatie en tevredenheidsonderzoeken

Of u van plan bent de persoonsgegevens door te geven buiten de EU of een internationale organisatie en op welke juridische grond.
o SenSWeb geeft geen gegevens door buiten de EU of een internationale organisatie.

De bewaartermijn van de gegevens.
o De gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard nadat de overeenkomst is beëindigd. De gegevens die nodig zijn voor fiscale verantwoording worden 7 jaar bewaard.

De rechten van de betrokkene, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering. Zie ook stap 10.
o De betrokkene heeft recht op inzage, correctie en verwijdering en kan hiervoor contact opnemen via info@sensweb.nl. Binnen 1 maand zal aan het verzoek gehoor worden gegeven zolang dit kan binnen de wettelijke kaders. Waar dit niet kan zal dit worden gemotiveerd. Als de betrokkene het niet eens is met de uitkomst dan kan de betrokkene een klacht indiende bij SenSWeb. Als de betrokkene het met de klachtafhandeling ook niet eens is dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het recht van de betrokkene om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken.
o De betrokkene kan de toestemming voor verwerking intrekken en hier zal binnen 1 maand gehoor aan worden gegeven voor zover dit past binnen de wettelijke kaders. Waar dit niet kan zal dit worden gemotiveerd. Als de betrokkene het niet eens is met de uitkomst dan kan de betrokkene een klacht indiende bij SenSWeb. Als de betrokkene het met de klachtafhandeling ook niet eens is dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Of en waarom de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt.
o De betrokkene zal voor het uitvoeren van de overeenkomst en de communicatie hierover persoonsgegevens moeten verstrekken. Als de gegevens niet worden verstrekt dan kan de overeenkomst niet worden aangegaan.

Of u gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en hoe u besluiten neemt.
o Besluitvorming bij SenSWeb is niet geautomatiseerd. Offertes en overeenkomsten worden handmatig gecontroleerd en geaccordeerd.

Als de gegevens van een andere organisatie zijn verkregen: de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen
o SenSWeb verwerkt geen gegevens uit andere bronnen

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00
0

Je winkelwagen

Ga naar de inhoud